Loading...

ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1.
Al onze prestaties en leveringen worden beheerst door de hierna weergegeven algemene verkoops-,
leverings- dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden. Door het aangaan van de
overeenkomst verklaart onze klant deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. Zij
maken derhalve integrerend deel uit van onze overeenkomsten en hebben steeds voorrang op de
algemene voorwaarden van de klant, die ons in geen geval tegengesteld kunnen worden.
ARTIKEL 2.
Alle offertes van onze firma zijn vrijblijvend. Alle verkopen of overeenkomsten, gesloten met
onze vertegenwoordigers, afgevaardigden of agenten zijn slechts bindend na schriftelijke
bekrachtiging en bevestiging door de directie van onze firma. Alle uit voormelde verkopen en
overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen worden geacht op onze maatschappelijke
zetel ontstaan te zijn. Onze offertes zijn schattingen van de nodige prestatietijden (o.m. inzake
audiomontage, videomontage, …) waarbij op het einde afgerekend wordt op grond van de effectief
geleverde prestaties. Behoudens indien schriftelijk het tegenovergestelde bepaald werd geldt dit
laatste ook voor de bindend door ons afgesloten verkopen en overeenkomsten.
ARTIKEL 3.
Al onze prijzen zijn netto prijzen in Euro, exclusief BTW en exclusief alle lasten, kosten, rechten,
belastingen, edm.. Eventuele wijzigingen in de prijs, die na afsluiten van de bestellingen gebeuren,
verlenen aan de klant geen recht op annulering van de geplaatste bestelling. Onze firma behoudt
zich steeds het recht voor haar goederen en/of prestaties te factureren tegen de prijzen die van
kracht zijn op de dag van de verzending en/of uitvoering van de opdracht. Indien aan de klant
kortingen worden toegestaan, gelden deze uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze
toegestaan worden. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlening ervan, in hoofde van
de klant, een recht op gelijkwaardige kortingen bij latere bestellingen.
ARTIKEL 4.
Alle maatregelen inzake belastingen, douanerechten, verzekering- of vervoerskosten, indexering van
de lonen, stijging van de brandstofkosten, alsmede alle schommelingen van valutapariteiten welke de
kostprijs verhogen, worden aan de overeengekomen prijs toegevoegd. Gezien de schommelingen op
de grondstoffenmarkt en de wisselmarkt kan onze firma ertoe worden verplicht zonder voorafgaande
kennisgeving de prijzen volgens haar prijslijst te wijzigen.
ARTIKEL 5.
De leveringstermijnen worden door onze firma vastgesteld. Zij zijn steeds benaderend.
Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de klant nooit recht op
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting
welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere met onze firma gesloten
overeenkomst zou voortvloeien.
ARTIKEL 6.
Ingeval van annulering van de bestelling en/of opdracht is de klant een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd die forfaitair begroot wordt op 20% van de waarde van de bestelling
en/of opdracht vermeerderd met de reeds gemaakte kosten, onverminderd het recht voor onze firma
om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Voor
een bestelling van minder dan 50,00 euro wordt een som van 10,00 euro
administratiekosten aangerekend. Wanneer dient gefactureerd te worden aan een klant
buiten het grondgebied van het Koninkrijk België wordt een bedrag van 40,00 euro
administratiekosten aangerekend.
ARTIKEL 7.
Wanneer aan de klant blancodragers ter beschikking worden gesteld, garandeert deze klant
dat deze blancodragers door hemzelf en/of door elke latere verkrijger ervan voor geen andere
doeleinden zullen worden gebruikt dan voor privé- of thuiskopie in de zin van art. 22 § 1.4° of 5°
Auteurswet. Deze klant verbindt zich ertoe onze firma volledig te vergoeden voor elke voorzienbare
en/of onvoorzienbare schade die zij zou lijden als rechtstreeks en/of onrechtstreeks gevolg van de
schending van de wetgeving inzake vergoeding voor privé- of thuiskopie.
ARTIKEL 8.1.
Indien de klant onze firma gelast met een opdracht van duplicatie/replicatie (VHSCDDVD)
in de zin van het auteursrecht (Auteurswet), erkent deze klant vrij te kunnen beschikken over
alle intellectuele rechten die nodig zijn voor de gevraagde duplicatie/replicatie van het te
dupliceren/repliceren werk en geeft hij deze rechten in licentie aan onze firma. Deze klant vrijwaart
onze firma volledig (zowel in hoofdsom als in intresten en kosten) voor elke aanspraak die derden
naar aanleiding van de duplicatie/replicatie tegen onze firma zou kunnen maken op grond van
schending van intellectuele eigendomsrechten (incl. auteursrechten) en/of persoonlijkheidsrechten
en verbindt zich ertoe onze firma volledig te vergoeden voor elke voorzienbare en/of onvoorzienbare
schade die zij zou lijden als rechtstreeks en/of onrechtstreeks gevolg van dergelijke vorderingen van
derden.
ARTIKEL 8.2.
Alle overdrachten door onze firma van auteurs- en naburige rechten kunnen jegens haar
alleen schriftelijk worden bewezen met inachtname van artikel 1325 van het Burgerlijk
Wetboek. Voor elke exploitatiewijze moeten bovendien, op straffe van nietigheid, de
vergoeding voor onze firma, de reikwijdte en de duur van de overdracht uitdrukkelijk en
apart worden bepaald. De overdracht van het voorwerp dat een werk omvat, leidt onder
geen beding tot het recht om het werk te exploiteren.
ARTIKEL 8.3.
De klant waarborgt dat hij de exclusieve eigenaar is van (minstens het ruimste beschikkingsrecht
heeft over) al de rechten (auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en/of enige andere immateriële
eigendomsrechten) die aan onze firma worden geleverd ter uitvoering van een bestelling en/of
opdracht en dat zodoende onze firma het recht heeft om aanpassingen, adaptaties, bewerkingen
en/of in het algemeen gebruik te maken van de mogelijke werken, merken en/of enige ander object
van intellectueel rechtelijke bescherming in het kader van een bestelling/opdracht. Deze klant
vrijwaart onze firma volledig (zowel in hoofdsom als in intresten en kosten) voor elke aanspraak die
derden naar aanleiding hiervan tegen onze firma zouden kunnen maken op grond van schending van
intellectuele eigendomsrechten (incl. auteursrechten) en/of persoonlijkheidsrechten en verbindt zich
ertoe onze firma volledig te vergoeden voor elke voorzienbare en/of onvoorzienbare schade die zij
zou lijden als rechtstreeks en/of onrechtstreeks gevolg van dergelijke vorderingen van derden.
ARTIKEL 8.4.
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aangifte bij de relevante collectieve
beheersvennootschappen van de ingevolge de bestelling/opdracht tot stand gekomen werken. De
klant vrijwaart onze firma volledig [zowel in hoofdsom, als in intresten en kosten] voor elke aanspraak
die een collectieve beheersvennootschap hieromtrent zou kunnen maken.
ARTIKEL 9.
De klant kan onze firma slechts aanspreken voor de bewaring van moederbanden en
rushes, die hij in haar lokalen heeft achtergelaten ten belope van een bedrag gelijk aan de
waarde van de dragers waarop deze rushes en/of moederbanden werden vastgelegd.
ARTIKEL 10.
Wanneer de klant weigert de tot stand gekomen overeenkomst te laten uitvoeren of uit te voeren of
indien de klant nalaat of weigert de bestelde goederen en/of afgewerkte opdracht af te nemen, zal
onze firma per aangetekend schrijven de klant in gebreke stellen onmiddellijk tot uitvoering van de
overeenkomst of afhaling van de bestelde goederen en/of afgewerkte opdracht over te gaan.
Wanneer de klant geen gunstig gevolg voorbehoudt aan deze aangetekende ingebrekestelling, zal
onze firma van rechtswege het recht hebben om hetzij de overeenkomst als onmiddellijk ontbonden
te beschouwen in het nadeel van de klant die dan ten titel van forfaitaire schadevergoeding het
bedrag in hoofdsom van de prestaties of gekochte goederen verschuldigd is (exclusief B.T.W.), hetzij
volledige (dwang)uitvoering van de overeenkomst en aangepaste schadevergoeding te vorderen.
Laat de klant na de goederen en/of prestaties in ontvangst te nemen op de overeengekomen plaats,
dan zijn al de kosten en schade die uit deze nalatigheid voortvloeien in elke hypothese ten zijne
laste.
ARTIKEL 11.
Bij levering of afhaling zal de klant (de laatste vervoerder) slechts kwijting geven na nazicht of de
goederen en prestaties allemaal aanwezig zijn en in goede staat worden afgeleverd. Op straffe van
verval van verhaal moet het desbetreffend voorbehoud van de klant (i) schriftelijk vermeld worden op
de afleveringsbon/afhalingsbon/prestatiebon, (ii) diezelfde dag nog per fax of mail aan onze firma
gemeld worden en (iii) vervolgens bevestigd worden per aangetekende brief verstuurd binnen de vijf
dagen. De goederen worden verzonden op risico van de klant. De vervoerskosten komen, tenzij
anders is bepaald, op rekening van de klant.
Daarbuiten moeten alle klachten betreffende een levering en/of prestatie bij ons aangetekend
toekomen binnen de 8 dagen na de levering of de prestatie en alleszins vóór het gebruik of de
voortverkoop van de goederen en/of prestaties. Iedere klacht na genoemde termijn is niet
ontvankelijk. De garantie is slechts geldig op het grondgebied België.
Bij normaal gebruik verleent onze firma op nieuwe goederen garantie voor gebreken tot uiterlijk 24
maanden na levering.
Indien een tijdig ingediende klacht juist wordt bevonden (t.t.z. dat een overschrijding van de
tolerantiemarges binnen de sector overschreden worden), zal onze firma, naar onze keuze, de door
ons als defect of gebrekkig erkende goederen en/of prestaties, voor zover zij onze waarborg
genieten, op kosten van onze firma vervangen en/of herstellen. In dit geval neemt onze firma ook de
retourkosten op zich.
ARTIKEL 12.
12.1 Onze firma is niet aansprakelijk voor rechtstreekse schade en/of gevolgschade tengevolge van
een gebrekkig goed of prestatie, tenzij in geval van zware of opzettelijke fout in onze hoofde.
Daarnaast is onze firma, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout in onze hoofde, eveneens
niet aansprakelijk voor rechtstreekse schade en/of gevolgschade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit (vertraging bij) het uitvoeren van reparaties, het verrichten van
onderhoudwerkzaamheden alsmede bij vervanging (van onderdelen). De klant zal onze firma te allen
tijde vrijwaren tegen alle aanspraken van derden en dit zowel in hoofdsom als in intresten en kosten.
12.2. Omvang aansprakelijkheid
a.) De aansprakelijkheid van onze firma is – in de gevallen dat deze niet expliciet of impliciet
contractueel is uitgesloten - beperkt tot (i) de materiële schade aan installaties en eigendommen van
de klant en van derden en (ii) hun eventuele lichamelijke schade, welke rechtstreeks ontstaan is door
een zware of opzettelijke fout begaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst, met als maximum
het bedrag dat onze firma voor het betrokken goed of de betrokken prestatie gefactureerd heeft aan
de klant. Alle verdere aansprakelijkheid voor (de voormelde) materiële en lichamelijke schade is
uitgesloten. Elke aansprakelijkheid van onze firma is ook uitgesloten voor alle andere schade
ontstaan uit en/of verband houdende met een fout (inclusief zware of opzettelijke fout) begaan tijdens
de uitvoering van de overeenkomst, waaronder o.a. gevolgschade en immateriële schade (zoals o.m.
morele schade), ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid van ontstaan en de omvang van de
schade. De klant vrijwaart onze firma voor alle desbetreffende aanspraken van derden.
b) Mocht op bovenvermelde bepaling te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, dan is de
alsdan vast te stellen aansprakelijkheid alleszins beperkt tot hoogstens het bedrag dat onze firma
voor het betrokken goed of de betrokken prestatie gefactureerd heeft aan de klant.
ARTIKEL 13.
Geen enkele uitwisseling zal doorgevoerd worden zonder het voorafgaande akkoord van
onze firma en de terugname van de goederen geschiedt alleen wanneer deze in de
oorspronkelijke verpakking gebleven zijn.
ARTIKEL 14.
Het protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8
dagen na de factuurdatum.
ARTIKEL 15.
1. Behoudens andersluidende overeenkomst worden onze goederen en/of prestaties geleverd tegen
contante betaling bij ontvangst. Contante betalingen kunnen gebeuren in cash of met Bankcontact,
Proton of Visa.
2. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige
tegenvordering zijnerzijds.
3. Klachten, betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecifieerde rekening,
ontheffen de klant nimmer van zijn plicht tot betaling van de overige posten van de
factuur, overeenkomst de in lid 1 bepaalde voorwaarden.
4. Indien de betalingen niet gebeurd zijn op de overeengekomen en/of bepaalde
tijdstippen, brengt dit met zich mee dat alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk
eisbaar worden. Dit geeft ons tevens het recht contante betaling vóór verzending te
eisen t.a.v. iedere nieuwe levering, ongeacht de voorwaarden van de overeenkomst of
bestelling waarop zij betrekking hebben en onverminderd het recht om verder de
leveringen stop te zetten. Onze firma behoudt zich eveneens het recht voor om per
aangetekend schrijven de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant voor het geheel of het nog niet
uitgevoerde gedeelte.
5. Bij gebreke van betaling op de overeengekomen en/of bepaalde tijdstippen brengen alle
nog verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, een intrest van 10 % per jaar op, te rekenen vanaf de datum van
de factuur.
6. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van elk onbetaald bedrag – met een
minimum van 25,00 euro - als conventionele schadevergoeding. Onkosten verbonden
aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn niet begrepen en
worden de klant afzonderlijk aangerekend.
8. Zolang de prijs van de geleverde goederen en/of prestaties niet werden betaald, blijven ze
eigendom van onze firma.
ARTIKEL 16.
Indien onze firma bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht, staking, lock-out
of andere onvoorzienbare omstandigheden verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover
de klant na te komen, onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of
slechts een deel ervan uitstrekt en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief
is, heeft onze firma, onverminderd de ons verder toekomende rechten, het recht om zonder
rechtelijke tussenkomst, naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten delen als ontbonden te beschouwen, zonder
dat onze firma tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn. De klant is in alle gevallen
gehouden het hem geleverde te betalen.
ARTIKEL 17.
Onze firma behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege of zonder
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de klant ingeval van
faillissement, kennelijk onvermogen als ook bij het om even welke wijziging aan de juridische
toestand van de klant.
ARTIKEL 18.
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Mechelen bevoegd. Alle door onze firma aangegane verbintenissen worden beheerst door
het Belgisch Recht.